Strategie festivalu Prague Pride

Poslání a vize festivalu:

Posláním festivalu Prague Pride je podpora LGBT+ lidí, zprostředkování jejich hlasu ve společnosti, připomenutí historie a kultury hnutí za jejich rovnoprávnost a osvěta a vzdělávání proti homofobii a transfobii v Česku.
Festival Prague Pride stojí na základních principech lidských práv, respektu k rozmanitosti a na komunitním přístupu a dále na integritě, pravdivosti a zodpovědnosti k LGBT+ lidem i ke světu kolem nás. 
Festival dává lidem příležitost být sami sebou bez ohledu na jejich sexuální orientaci a genderovou identitu a poskytuje jim k tomu bezpečný prostor. Festival také aktivně vytváří prostor pro většinovou společnost, aby mohla LGBT+ lidi poznat a v jejich rozmanitosti je přijmout a respektovat.

Jak toho dosahujeme:

 1. Podporujeme LGBT+ osoby:
  1. Podporujeme sebepřijetí a pocit hrdosti a sounáležitosti u LGBT+ lidí, a to bez ohledu na to, zda se cítí být součástí “komunity” či nikoliv.
  2. Vytváříme bezpečný prostor, ve kterém mohou být LGBT+ lidé sami sebou,
   a to společně a ve vzájemném respektu. 
  3. Aktivně podporujeme inkluzi a přijetí napříč LGBT+ menšinou a dáváme jejím podskupinám příležitost se vzájemně poznat a pochopit. Aktivně vystupujeme proti stereotypizaci a diskriminaci, dáváme hlas menšinám v menšině. 
 2. Přispíváme k systémovým změnám:
  1. Přispíváme ke zlepšování kvality života LGBT+ lidí na místní, národní i mezinárodní úrovni, a to jak osvětovou a vzdělávací, tak i advokační činností.
  2. Aktivně vystupujeme proti projevům homofobie a transfobie.
 3. Nabízíme většinové společnosti bližší poznání LGBT+ lidí:
  1. Vytváříme příležitosti pro zapojení většinové společnosti do našich aktivit.
  2. Vzděláváme většinovou společnost o LGBT+ tématech.
  3. Zvyšujeme počet “allies”, jsme vůči nim otevření a aktivně s nimi pracujeme.

Rámcové cíle festivalu:
 1. Festival přispívá k sebepřijetí a hrdosti LGBT+ lidí, a podporuje jejich sounáležitost
  s komunitou, její kulturou a historií.
 2. Festival nabízí LGBT+ lidem sdílený prostor pro jejich sebevyjádření za bezpečných podmínek.
 3. Festival pomáhá měnit postoj většinové společnosti směrem k respektu, plnému přijetí
  a inkluzi LGBT+ lidí ve společnosti.
Strategické priority pro rok 2021:
 1. Duševní zdraví LGBT+ osob
  • V souvislosti s pandemií covid-19 je více než kdy předtím potřeba tematizovat duševní zdraví LGBT+ osob, upozorňovat na téma domácího násilí a vytvářet podporující prostředí pro návrat k běžnému životu.
 2. Důstojné stárnutí LGBT+ osob
  • Rozvíjení tématu důstojného stárnutí LGBT+ osob v Česku a dlouhodobé přispívání k well being LGBT+ seniorů.
 3. Synergie s ostatními programy Prague Pride
  • Hledání a vytváření příležitostí pro spolupráci s ostatními programy během festivalu - komunitní centrum, vzdělávání, sbarvouven.cz, Jsme fér, Filip20, Fun&Run, Pride Business Forum.
 4. Ekologická udržitelnost festivalu
  • Vytváříme dlouhodobou strategii ekologické udržitelnosti festivalu, a to především na systémové rovině. Necháváme zároveň prostor pro osobní rozhodnutí návštěvníků (nejsme dogmatičtí).
 5. Přístupnost festivalu
  • Dlouhodobě se snažíme odstraňovat překážky v přístupnosti festivalu - například osoby s postižením, lidé mluvící jinými jazyky atp.


Strategie byla přijata v březnu 2021 a bude podléhat pravidelné revizi